Sản phẩm

Đòn bẩy tài chính (DLC)

Được giao dịch trên thị trường chứng khoán, DLC cung cấp cho nhà đầu tư đòn bẩy cố định từ 3 đến 7 lần so với hiệu suất hàng ngày của chỉ số cơ sở (chỉ số thị trường hoặc cổ phiếu đơn lẻ). Không có tác động biến động ngụ ý, tác động suy giảm thời gian hoặc tỷ suất lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể linh hoạt giao dịch ở cả thị trường tăng và giảm.