Dịch vụ

Cơ cấu tài chính

Là một trong những nhà tài trợ vốn chủ sở hữu lớn nhất và nhạy bén nhất trong khu vực, chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp và dịch vụ sáng tạo, từ cấp vốn tư nhân hóa đến tái cấu trúc tín dụng. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp tín dụng phù hợp, hỗ trợ vốn, tiềm năng tăng trưởng và năng lực khu vực trên khắp các thị trường.